عکس های این مجموعه عکس در سفر من و رفیق قاسم تولایی فرد همراه با گروه مهاجران در منطقه ای به همین اسم در اصفهان برای تمرین چند روز زندگی در شرایط سخت است که من و قاسم اونجا مستندسازی میکردیم. طیبعت بکر آنجا خالی از لطف برای یک مجموعه عکس نبود. مهاجران سال 1394

از مجموعه عکس “سفر”: اصفهان – مهاجران – سال 1394 | عکس 2

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه